INFORMATION TECHNOLOGY TRACK

トップページ   Information Technology Track   STAFF

Staff

Staff list in Information Technology Track

(As of April 1st, 2024)

Professor ABE Masanobu, AKASHI Takuya, MONDEN Akito, NAKAGAWA Hiroyuki, OHTA Manabu, OKABE Takahiro, TAKAHASHI Norikazu, YAMAUCHI Toshihiro, WATANABE Minoru
Specially Appointed Professor TANIGUCHI Hideo
Associate Professor GOTOH Yusuke, HARA Sunao, LIN Donghui, NOMURA Yoshinari, TAKEUCHI Koichi, YUCEL Zeynep
Senior Assistant Professor AIDA Toshiaki, MATSUDA Yuki
Assistant Professor UWANO Fumito, INAYOSHI Hiroki, KOBAYASHI Satoru, MIGITA Tsuyoshi, WATANABE Nobuya
Research Associate YAMANE Ryo